Ukraine Corruption Free

Відбудова України без корупції

 

Країни в усьому світі роблять значні інвестиції в інфраструктуру, чи то для відновлення після стихійних лих, економічного розвитку чи покращення кліматичної стійкості. Ефективне та ефективне використання обмежених ресурсів має вирішальне значення, але ми знаємо, що громадянам і державним службовцям важко контролювати будівництво. Через масштаб зусиль, необхідних для післявоєнного відновлення, Україні доведеться лідирувати в розробці нових і кращих систем для високої продуктивності.

 

Ось деякі ресурси для тих, хто хоче допомогти. Мова ресурсу вказана в дужках, якщо вона не доступна лише англійською мовою

 

Vidbudova Ukrayiny bez koruptsiyi

 

Krayiny v usʹomu sviti roblyatʹ znachni investytsiyi v infrastrukturu, chy to dlya vidnovlennya pislya stykhiynykh lykh, ekonomichnoho rozvytku chy pokrashchennya klimatychnoyi stiykosti. Efektyvne ta efektyvne vykorystannya obmezhenykh resursiv maye vyrishalʹne znachennya, ale my znayemo, shcho hromadyanam i derzhavnym sluzhbovtsyam vazhko kontrolyuvaty budivnytstvo. Cherez masshtab zusylʹ, neobkhidnykh dlya pislyavoyennoho vidnovlennya, Ukrayini dovedetʹsya lidyruvaty v rozrobtsi novykh i krashchykh system dlya vysokoyi produktyvnosti.   Osʹ deyaki resursy dlya tykh, khto khoche dopomohty. Mova resursu vkazana v duzhkakh, yakshcho vona ne dostupna lyshe anhliysʹkoyu movoyu